Biznes

Zwolnienie przedsiębiorcy z ZUS

Zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (ZUS) od dnia 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Ustawa z dnia 28 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek uchwalona przez Sejm oraz przedłożona Senatowi przewiduje zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (ZUS) od dnia 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Zwolnienie obejmuje opłacenie nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

WARUNKI ZWOLNIENIA Z ZUS DLA OSOBY SAMOZATRUDNIONEJ (NIEZATRUDNIAJĄCEJ INNYCH OSÓB)

  • zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto [tj. 15.681 zł], zatem jeżeli wniosek jest składany za miesiące marzec, kwiecień, maj to przychód w marcu nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł.

WARUNKI ZWOLNIENIA Z ZUS DLA OSOBY, KTÓRA ZATRUDNIA MNIEJ NIŻ 10 OSÓB

  • zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
  • ze zwolnienia może również skorzystać przedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (niezależnie od wysokości osiąganych przychodów).

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZUS

Zwolnienie ze składek może zostać dokonane na wniosek przedsiębiorcy nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

  1. dane płatnika składek: (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, adres do korespondencji),
  2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto [15.681 zł],
  3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek,
  4. podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

TERMIN ZWOLNIENIA Z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DEKLARACJI ROZLICZENIOWYCH LUB IMIENNYCH RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne jak dotychczas.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie ww. dokumentów należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY ZWOLNIONEGO Z ZUS

Przedsiębiorca oraz osoby wykonujące dla niego pracę zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.
W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.


ODMOWA ZWOLNIENIA Z ZUS

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.
Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie stanowi on porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.