Biznes

Zmiany w zwolnieniu z ZUS – Tarcza 2.0

Tarcza 2.0 przewiduje dodatkowo zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 49 osób.

.

Zwolnienie wynosi 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Zwolnienie obejmuje opłacenie nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.


WARUNKI ZWOLNIENIA Z ZUS DLA OSOBY SAMOZATRUDNIONEJ (NIEZATRUDNIAJĄCEJ INNYCH OSÓB)

 • zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto [tj. 15.681 zł], zatem jeżeli wniosek jest składany w kwietniu – za miesiące marzec, kwiecień, maj to przychód w marcu nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł.

WARUNKI ZWOLNIENIA Z ZUS DLA OSOBY, KTÓRA ZATRUDNIA MNIEJ NIŻ 10 OSÓB

 • zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
 • ze zwolnienia może również skorzystać przedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
 • przedsiębiorca ten może zostać zwolniony niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.


WARUNKI ZWOLNIENIA Z ZUS DLA OSOBY, KTÓRA ZATRUDNIA OD 10 DO 49 OSÓB

 • zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
 • ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,
 • przedsiębiorca ten może zostać zwolniony niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

Wysokość zwolnienia z ZUS dla osób, które zatrudniają od 10 do 49 osób wynosi 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

UWAGA!

Należy pamiętać, aby składek nie opłacić. Ponieważ zwolnienie przysługuje od składek nieopłaconych.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZUS

Zwolnienie ze składek może zostać dokonane na wniosek przedsiębiorcy nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

 1. dane płatnika składek: (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i REGON, adres do korespondencji),
 2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto [15.681 zł] – dotyczy przedsiębiorcy opłacającego składki wyłącznie za własne ubezpieczenie,
 3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek,
 4. podpis wnioskodawcy.

Wniosek, który należy złożyć to “RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek” (jednak na stronie ZUS na dzień 19 kwietnia 2020 roku nie dokonano jeszcze aktualizacji wniosku zgodnie z najnowszą nowelizacją). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa”.

TERMIN ZWOLNIENIA Z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

OBOWIĄZEK PRZESYŁANIA DEKLARACJI ROZLICZENIOWYCH LUB IMIENNYCH RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne jak dotychczas. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie ww. dokumentów należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY ZWOLNIONEGO Z ZUS

Przedsiębiorca oraz osoby wykonujące dla niego pracę zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.


INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.


ODMOWA ZWOLNIENIA Z ZUS

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

***
Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie stanowi on porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.