Nieruchomości

Zmiany w najmie krótkoterminowym – koronawirus

W dniu 13 marca 2020 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433), (dalej jako: „Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego”).

I. STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego ustanowiło czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20). Wprowadzono również czasowe ograniczenie działalności w szczególności: restauracje, kina, wszelkie zbiorowe formy kultury i rozrywki, organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, baseny, siłownie, kluby fitness, biblioteki, archiwa, muzea, sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

II. STAN EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

W dniu 20 marca 2020 roku wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 490), (dalej jako: „Rozporządzenie w sprawie odwołania zagrożenia epidemicznego”). Rozporządzenie w sprawie odwołania zagrożenia epidemicznego odwołuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz uchyla Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego.
Drugim rozporządzeniem jakie zostało wydane w tym samym dniu to Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), (dalej również jako: „Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii”).
Rozporządzenie w sprawie epidemii utrzymuje jednak ograniczenie czasowe między innymi następujących działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A), z wyjątkiem żywności przygotowywanej na wynos,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (PKD 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0),
 • w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
 • działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0),
 • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Rozporządzenie wprowadza również szereg ograniczeń dla handlu.
Rozporządzenie nie wprowadza jednak czasowego ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20) w przeciwieństwie rozporządzenia obowiązującego dotychczas.
§ 3 Rozporządzenia w sprawie odwołania zagrożenia epidemicznego stanowi, iż decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia wydane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia w sprawie zagrożenia epidemicznego zachowują ważność. W tym miejscu należy wskazać, że czasowe ograniczenie wykonywania działalności ujętej jako PKD 55.20 zostało wprowadzone Rozporządzeniem w sprawie zagrożenia epidemicznego (które utraciło moc z dniem 20 marca 2020 roku), a nie decyzją, poleceniem, wytycznymi czy zaleceniem.

III. NAKAZ UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI, LOKALI I TERENÓW PRZEWIDZIANYCH PLANAMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii można ustanowić:

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 • ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.

Wobec powyższego, na podstawie ww. ustawy, Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii wprowadza nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.
§ 12. Rozporządzenia w sprawie epidemii
1. W okresie, o którym mowa w § 1 [stan epidemii], nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [plan działania na wypadek wystąpienia epidemii].2. Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.
Zatem Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii przewiduje możliwość, że właściciel będzie zobowiązany do udostępnienia nieruchomości, lokalu lub innego terenu, o czym poinformuje go wojewoda, ale tylko w przypadku gdy lokal, nieruchomość lub teren są przewidziane wojewódzkim planie przeciwepidemicznym.
Odrębnie od powyższego warto również śledzić:

IV. WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII

Wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii (dalej jako: „Plan”) na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji.
Plan obejmuje w szczególności:

 • charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia,
 • wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów leczniczych podmiotu leczniczego i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,
 • liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie,
 • imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
 • inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do sporządzenia planu.

Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej.
Podaję poniżej linki do Planów (Plan może składać się z Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii oraz załączników do Planu).
Linki do wojewódzkich planów działania na wypadek wystąpienia epidemii:

V. MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII

(Wydanie nr 5. Rok 2020. Aktualizacja Luty 2020)
Przykładowo, na dzień 21 marca 2020 roku Małopolski Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii zawiera między innymi:

 • zał nr 9 – obiekty użyteczności publicznej na kwarantannę aktualizacja,
 • zał nr 10 – pomieszczenia kwarantanny.

Obiekty i pomieszczenia wskazane w ww. załącznikach Małopolskiego Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii to głównie internaty, szkoły, bursy, schroniska.

Podsumowując, Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego, w którym ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności objętej PKD 55.20 utraciło moc wraz z wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie stanu epidemii, które nie przewiduje takiego ograniczenia. Jednak na podstawie wydanych rozporządzeń na chwilę obecną wydaje się, że jakakolwiek interpretacja powyższych przepisów mogłaby stanowić nadinterpretację. Trudno przewidzieć jaki zamiar miał ustawodawca uchylając Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego i wprowadzając Rozporządzenie w sprawie epidemii nie zawierając w nim ograniczenia dotyczącego działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Patrząc literalnie na brzmienie nowego rozporządzenia – czasowe ograniczenie prowadzenia działalności objętej kodem PKD 55.20 – zostało uchylone.


Niezależnie od powyższego, zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie stanu epidemii możliwe jest, że właściciel (nieruchomości, lokalu, terenu) będzie zobowiązany do udostępnienia nieruchomości, lokalu lub terenu, o czym zostanie poinformowany przez wojewodę. Dotyczy to nieruchomości, lokali, terenów które są przewidziane w planach przeciwepidemicznych. Należy zatem zweryfikować Plany dla konkretnych województw (linki powyżej). Przykładowo w Planie dla województwa małopolskiego na dzień dzisiejszy są to jedynie placówki typu internaty, szkoły, bursy. Niemniej jednak należy pamiętać wojewódzki plan przeciwepidemiczny może być na bieżąco aktualizowany.

(Artykuł został zamieszczony w celach informacyjnych i nie stanowi on porady prawnej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.