Biznes online,  Legalny sklep internetowy

VAT. Kasa fiskalna. Sprzedaż elektroniki i innych produktów.

VAT. Kasa fiskalna.

Czy muszę rejestrować się do VAT?

Czy powinienem korzystać z kasy fiskalnej?

Zwolnienie przedmiotowe.

Zwolnienie do 200.000 zł?

Jaka to różnica?

.

VAT.
OGÓLNE ZASADY ZWOLNIENIA

Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnienia z VAT:
– zwolnienie przedmiotowe,
– zwolnienie podmiotowe.
Ustawa o podatku od towarów i usług określa rodzaje działalności, które są zwolnione z VAT, np. usługi medyczne, edukacyjne, finansowe (zwolnienie przedmiotowe).

Ustawa o VAT przewiduje również zwolnienie podmiotowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT:
zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT:
Zwolnienie od podatku obejmuje także sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy ww. kwoty, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.


VAT A SPRZEDAŻ ELEKTRONIKI – WYŁĄCZENIA ZE ZWOLNIENIA

Zwolnienie podmiotowe nie ma jednak zastosowania do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (załącznik zamieszczony poniżej),

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e poniżej, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (sprzedaż online):
– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:
– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
– motocykli (PKWiU 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Stan prawny na 24.10.2020 r.

VAT. O CZYM PAMIĘTAĆ?

Po pierwsze, zgłoś się do VAT. Należy to zrobić na formularzu VAT-R.

Ponadto, należy pamiętać o zgłoszeniu konta do białej listy podatników VAT. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zgłosić numer rachunku bankowego na białą listę podatników na stronie: CEIDG. Aby dodać numer konta do białej listy podatników za pośrednictwem Internetu musisz posiadać Profil Zaufany. Należy się zalogować, a następnie wybrać opcję “Zmień dane we wpisie”. W punkcie 26 powinieneś dodać numer rachunku firmowego, uzupełnić pola obowiązkowe (zaznaczone na czerwono) i podpisać wniosek. Twój numer rachunku firmowego zostanie dodany do białej listy podatników.


SPRZEDAŻ ELEKTRONIKI BEZ VAT – DWA MODELE

Model I.

Dostawa elektroniki za pośrednictwem internetu powoduje, że sprzedawca nie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł. Sprzedaż dokonywana w sklepie stacjonarnym nie skutkuje brakiem zwolnienia. Aby nadal korzystać ze zwolnienia, możliwa jest sprzedaż elektroniki stacjonarnie, natomiast pozostałych produktów za pośrednictwem sklepu online. Niemniej jednak ten model biznesowy nie pokrywa się z aktualnymi realiami.

Model II.

Drugim modelem jest dropshipping. W dropshippingu przedsiębiorca nie staje się właścicielem towaru. Właścicielem towaru jest sprzedawca, natomiast przedsiębiorca stosujący ten model jest jedynie pośrednikiem. Przedsiębiorca nie dokonuje dostawy elektroniki, lecz świadczy jedynie usługę pośrednictwa.

W tym miejscu zwracam uwagę na dwa modele dropshippingu, które są mylone przez przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą online. Tutaj możesz sprawdzić czym charakteryzują się oba modele. Natomiast w tym miejscu zobacz jak stosować model dropshippingu – pośrednictwa legalnie.

W modelu dropshippingu (pośrednictwo) skoro przedsiębiorca nigdy nie jest właścicielem towaru, a jedynie świadczy usługę pośrednictwa – otrzymuje on prowizję. I tylko od tej prowizji jest zobowiązany zapłacić VAT. Taka usługa jest zwolniona z VAT do 200.000 zł.


KASA FISKALNA. SPRZEDAŻ ELEKTRONIKI

Podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Uwaga!

Powyższe zwolnienia obowiązują zatem do dnia 31 grudnia 2021 roku.


KASA FISKALNA – WYŁĄCZENIA OD ZWOLNIENIA

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

Zatem przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży ww. towarów powinni stosować kasę fiskalną już od pierwszej transakcji.


ZWOLNIENIA SZCZEGÓLNE Z KASY FISKALNEJ

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej przewiduje również szczególne zwolnienia z kasy fiskalnej w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej.

Takim zwolnieniom podlegają:

– Dostawa towarów w systemie wysyłkowym, jeżeli sprzedawca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Natomiast z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno wynikać, jakiej sprzedaży dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

– Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Natomiast z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Należy pamiętać, że powyższa regulacja dotycząca kas fiskalnych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku. Następnie należy monitorować zmiany w tym zakresie.

Monitoruj razem z nami:


Bądź na bieżąco: Aktualni.

.

Jeden Komentarz

  • Portal

    Nie wiem czy wiesz ale tworzysz bardzo ciekawe i inspirujące treści. Trzymaj dalej tak wysoki poziom, a już wkrótce osiągniesz szczyty wyszukiwarek na topowe frazy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.