Biznes

Umowa zlecenie ZUS

Umowa zlecenie ZUS – jakie składki ZUS odprowadzamy od umowy zlecenie? I kto ponosi te koszty?
Zastanawiasz się jaka jest różnica pomiędzy współpracą w oparciu o umowę zlecenie, a zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę?


UMOWA ZLECENIE ZUS, A SKŁADKI OSOBY MAJĄCEJ JEDNO ŹRÓDŁO PRZYCHODU

W pierwszym przypadku, jako przedsiębiorca zawierasz umowę zlecenie, a dla tej osoby jest to jedyne źródło przychodu. Czyli ta osoba nie pracuje na podstawie umowy o pracę, nie współpracuje na podstawie innych umów zlecenie, nie prowadzi działalności gospodarczej itd. Jej źródła dochodu to tylko ta jedna umowa zlecenie. Jakie wówczas składki ZUS należy uiścić?

Otóż, osoba ta jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, tj. emerytalnym, rentowym i wypadkowym oraz obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ponadto zapłata składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest obowiązkowa.

Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Jak prawidłowo określić wynagrodzenie w umowie zlecenie?
Czym jest potwierdzenie liczby godzin wykonania zlecenia?
Przeczytaj artykuł.


UMOWA ZLECENIE ZUS, A SKŁADKI OSOBY MAJĄCEJ KILKA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

Osoba, która ma kilka źródeł przychodów to osoba, która wykonuje pracę na przykład na podstawie kilku umów o pracę albo pracuje na podstawie umowy o pracę i jednocześnie współpracuje na podstawie umowy zlecenie albo współpracuje na podstawie kilku umów zlecenie.

Jeżeli współpracownik współpracuje na podstawie kilku umów zlecenie podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z jednej umowy (wybranej lub zawartej wcześniej). Pozostałe umowy są zwolnione ze składek jeżeli współpracownik otrzymuje z jednej z nich przynajmniej minimalne wynagrodzenie. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2.800 zł brutto.

W tym miejscu zwracam uwagę na sytuację, kiedy przedsiębiorca zawiera kilka umów zlecenia z jedną osobą. ZUS może zakwestionować takie działanie, ponieważ w ten sposób pracodawca może sztucznie zaniżać wysokość składek. Na przykład przedsiębiorca zawarł kilka umów i tylko z jednej odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne.

Jednak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego jest inaczej. Współpracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu każdej z zawartych umów.

Zatem jak rozkładają się powyższe koszty? Ile wynosi wynagrodzenie brutto, ile pracownik dostanie na rękę, a jaki będzie łączny koszt pracodawcy współpracującego z pracownikiem na podstawie umowy zlecenie? Dane przedstawiam w poniższych tabelach:


UMOWA ZLECENIE Z WŁASNYM PRACOWNIKIEM

Umowę zlecenie można zawrzeć również z własnym pracownikiem. Wówczas taka umowa zlecenie podlega pełnemu oskładkowaniu.


WNIOSKI

Podsumowując, przedsiębiorca zatrudniający osobę na podstawie umowy o pracę i zawierający umowę zlecenie (z osobą niezatrudnioną w innym miejscu) ponosi w zasadzie te same koszty. Różnica pojawia się dopiero w sytuacji, kiedy współpracownik ma inny tytuł do ubezpieczenia, np. umowę o pracę lub umowę zlecenie, z której uzyskuje minimalne wynagrodzenie.

Oczywiście zawierając umowę zlecenie należy zweryfikować czy w rzeczywistości przedmiot tej umowy nie będzie posiadał cech stosunku pracy, tj.:

  • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
  • odpłatność,
  • osobiste wykonywanie pracy przez pracownika,
  • powtarzalność czynności w określonych ramach czasowych,
  • ryzyko pracodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • wykonywanie pracy przez pracownika w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Jeżeli umowa zlecenie posiada powyższe cechy, istnieje ryzyko uznania takiej umowy za stosunek pracy.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni na podstawie umowy zlecenie, zleceniobiorca nie będzie miał prawa do:

  • urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, ojcowskiego,
  • rekompensaty wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,
  • odprawy emerytalnej, rentowej.

Zleceniobiorca nie będzie również chroniony przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy zlecenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.