Biznes

UMOWA ZLECENIE 2022 – ZASADY WYNAGRADZANIA


UMOWA ZLECENIE 2022

Umowa Zlecenie 2022. Artykuł dotyczy tym razem zarówno zleceniodawców jak i zleceniobiorców. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustala zasady dotyczące umów zlecenie i umów o świadczenie usług. Nakłada ona pewne obowiązki na obie strony umowy.
Skoro umowa zlecenie jest tak popularna, to również zleceniobiorca powinien być świadomy kwestii, które zostaną przedstawione poniżej.

Przez umowę zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Natomiast do umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Dla wyjaśnienia, często zleceniobiorca świadczy na rzecz zleceniodawcy usługi, natomiast sama umowa jest nazwana po prostu umową zlecenia.

I tak zarówno w wypadku zawarcia umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, będziemy stosować te same zasady dotyczące wynagrodzenia.


UMOWA ZLECENIE 2022 – KOGO OBOWIĄZUJĄ REGUŁY DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA?

Na początek ustalmy jakiego przedsiębiorcy (zleceniodawcy) dotyczą przepisy w zakresie wynagrodzenia?

Mowa tu o osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej. Podmioty te muszą wykonywać zorganizowaną działalność zarobkową we własnym imieniu i w sposób ciągły. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zatem, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą czy spółka z o.o. jeżeli współpracuje ze zleceniobiorcami na podstawie umowy zlecenie, powinna dostosować się do poniższych zasad.


Zawierasz również umowy o dzieło?
Sprawdź kiedy i jak powinieneś zgłosić umowę o dzieło do ZUS.


JAKIE OBOWIĄZKI USTALA USTAWA?

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę precyzuje następujące obowiązki:

  1. Przedsiębiorca powinien wypłacać wynagrodzenie przynajmniej jeden raz w miesiącu;
  2. Zleceniobiorca powinien przedkładać zleceniodawcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin świadczenia usług w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia;
  3. Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby stawka za godzinę nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.


ad 1. Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

Jeżeli strony zawarły umowę na czas dłuższy niż jeden miesiąc, przedsiębiorca powinien wypłacać wynagrodzenie zleceniobiorcy przynajmniej jeden raz w miesiącu.

ad 2. Informacja o liczbie godzin

Strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Taka informacja może być zbiorcza za cały miesiąc. Przykładowo można wskazać, że np. w danym miesiącu zleceniobiorca świadczył usługi przez x godzin.

Gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Uwaga!

Jeżeli umowa nie została zawarta w żadnej z powyższych form, to przedsiębiorca przed rozpoczęciem wykonywania umowy, potwierdza zleceniobiorcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, zleceniobiorca przedkłada tę informację (tak jak jest to wskazane powyżej).


ad 3. Stawka minimalna

Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wynosiła 18,30 zł brutto. Od 1 stycznia 2022 wynosi ona 19,70 zł brutto.

Oczywiście, wynagrodzenie można oznaczyć miesięcznym ryczałtem. Tyle, że wynagrodzenie to po podzieleniu przez liczbę godzin świadczonych usług w miesiącu musi równać się minimalnej stawce za godzinę.

Mimo ustalenia w umowie wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z minimalną stawką. Czyli nawet jeśli zleceniodawca nie zapewni wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości, wynagrodzenie to może zostać podwyższone do stawki minimalnej za godzinę.

Ponadto, zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do grona społeczności Aktualnych w grupie:


ZLECENIOBIORCA, CZYLI KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ REGUŁY DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA

Przedsiębiorca musi stosować reguły dotyczące wynagrodzenia, jeżeli zawiera umowę ze zleceniobiorcą, który jest:

  1. osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą (zarejestrowaną), która nie zatrudnia  pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami;
  2. osobą fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej.


ad 1. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Przedsiębiorca (zleceniodawca) zawiera umowę z osobą, która wprawdzie prowadzi działalność gospodarczą, ale nie zatrudnia ona pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami. Wydaje się, że chodzi zarówno o umowy zlecenia, w ramach przedmiotu wykonywanej działalności, jak i również o umowę np. z biurem księgowym, czy obsługą informatyczną.

Czyli np. księgowa (prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) zawarła umowę zlecenie z osobą wprawdzie wykonującą działalność gospodarczą. Jednak osoba ta nie zatrudnia pracowników ani nie zawiera żadnych umów ze zleceniobiorcami. Wówczas księgowa i tak powinna stosować wskazane w tym artykule zasady dotyczące wynagrodzenia.

Jak zatem sprawdzić czy nasz zleceniobiorca zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami?

Taki zleceniobiorca może złożyć oświadczenie, że zatrudnia/nie zatrudnia pracowników lub zawiera/ nie zawiera umów ze zleceniobiorcami. Jednak tak naprawdę przedsiębiorca nie ma możliwości sprawdzić czy takie oświadczenie jest prawdziwe. Mimo tego warto takie oświadczenie mieć. Ponieważ w przypadku ewentualnej kontroli to przedsiębiorca musi przedstawić dokumentację oraz udowodnić wszelkie okoliczności.


ad 2. Osoba fizyczna

Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z osobą fizyczną, wówczas musi stosować omawiane przepisy dotyczące wynagrodzenia.


OBOWIĄZKI A DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA

Osoba prowadząca działalność nierejestrową, nie musi płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej.

Jeśli taka osoba wykonuje umowę umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług to podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Przedsiębiorca zawierający z taką osobą umowę jest wówczas płatnikiem składek ZUS i powinien opłacić te składki.

Przedsiębiorca powinien również zastosować powyższe zasady, ponieważ osoba prowadząca działalność nierejestrową jest po prostu osobą fizyczną, do której stosuje się omawiane przepisy.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat działalności nierejestrowej? Zobacz jak sprawdzić działalność bez większego ryzyka: Działalność nierejestrowana, czyli biznes na próbę.


UMOWA ZLECENIE 2022 – OBOWIĄZEK PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Przedsiębiorca powinien przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin i liczbę godzin przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.


KIEDY NIE STOSUJE SIĘ POWYŻSZYCH REGUŁ?

Powyższych reguł nie stosuje się głównie do umów, w których zleceniobiorca otrzymuje jedynie wynagrodzenie prowizyjne oraz do różnego rodzaju umów dotyczących opieki, sprawowania funkcji rodziny zastępczej itp. Wyjątki te określa art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


CO GROZI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW?

Przedsiębiorca, który wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie za godzinę, które jest niższe niż minimalna stawka godzinowa podlega grzywnie od 1000 zł do 30 000 zł.


PODSUMOWANIE

Podsumowując, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jesteś przedsiębiorcą, którego obowiązują powyższe przepisy.
Następnie konieczne jest zweryfikowanie, czy zawierasz umowę zlecenie z osobą, do której stosowanie przepisów będzie konieczne.
I dopiero na koniec, powinieneś wykonać obowiązki, które na Tobie ciążą. Pamiętaj, że w przypadku kontroli to przedsiębiorca przedkłada wszelką dokumentację.


Interesuje Cię wzór umowy zlecenie lub alerty prawne w zakresie umów zlecenie? Zapisz się na Newsletter Aktualnych: Aktualni.

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.