Biznes

Umowa o dzieło 2022 – zgłoszenie umowy do ZUS

Umowa o dzieło 2022 – jak zgłosić umowę do ZUS?

Umowa o dzieło 2022

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jedną z głównych różnic pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia jest to, że przy dziele powinnien powstać określony rezultat. Natomiast umowa zlecenia stanowi umowę starannego działania. Na przykład w oparciu o umowę o dzieło powstaną meble stworzone przez stolarza. A w ramach umowy zlecenia (czy umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu) zleceniobiorca będzie np. świadczył usługi księgowe.


KTO ZAWIADAMIA ZUS O ZAWARCIU UMOWY O DZIEŁO

O zawarciu umowy o dzieło, ZUS powinien zawiadomić:

  • płatnik składek (ale jeśli np. spółka nie musi rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego, nie musi informować ZUS o zawartych umowach o dzieło);
  • osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła.


JAKICH UMÓW NIE DOTYCZY OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO ZUS?

Jednak obowiązek zgłoszenia do ZUS nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zawrzesz z własnym pracownikiem (pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę, a oprócz tego zawiera umowę o dzieło na wykonanie konkretnego dzieła – pracodawca nie musi wówczas zgłaszać umowy o dzieło do ZUS),
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem (pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę odrębnie wykonuje dzieło na rzecz pracodawcy),
  • zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez te osoby usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności (umowa o dzieło została zawarta ze stolarzem prowadzącym działalność w zakresie stolarki na wykonanie mebli).


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło.

Formularz trzeba złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub w wersji papierowej do ZUS.


A może przedmiot Twojej umowy nie może zostać objęty umową o dzieło i powinnaś/eś zawrzeć umowę zlecenia?
Przeczytaj również o umowie zlecenia.


UMOWA O DZIEŁO 2022 – CO NALEŻY WPISAĆ W FORMULARZU RUD?

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Po pierwsze, należy wpisać dane osoby, która zamawia wykonanie dzieła oraz jej dane adresowe.

DANE WYKONAWCY

W drugiej części należy wpisać dane osoby, która będzie wykonywała dzieło.

KWESTIE DOTYCZĄCE DZIEŁA

Natomiast w kolejnej części należy wpisać datę zawarcia umowy, daty wykonywania dzieła, liczbę wykonywanych umów oraz przedmiot zawartych umów. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. 

Jednak należy pamiętać, że dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny formularz RUD.


Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do grona społeczności Aktualnych w grupie:


UMOWA O DZIEŁO, FORMA ZAWARCIA UMOWY ORAZ PRAWA AUTORSKIE

Jeżeli przedmiotem umowy o dzieło jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, należy koniecznie pamiętać o kwestii przeniesienia praw autorskich.

Zgodnie z art. 1 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne: Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zatem utworem będzie obraz, zdjęcie, czy grafiki na stronie internetowej. Jeżeli ktoś tworzy grafiki do Twojego e-booka, pamiętaj o tym, aby przeniósł na Ciebie prawa autorskie. Podejmując taką współpracę nie wystarczy zapłata wynagrodzenia, a nawet zawarcie umowy w postaci wymiany maili, czy przesłanie skanów podpisanej umowy.

Po pierwsze w umowie należy wprost wskazać, że twórca przenosi autorskie prawa majątkowe na zamawiającego.

Po drugie, przeniesienie praw autorskich wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Co to oznacza? Obie strony powinny podpisać własnoręcznie umowę i wymienić się jej egzemplarzami.

Dodatkowo, należy pamiętać o oznaczeniu pól eksploatacji, należnego wynagrodzenia, prawach zależnych itd. Ale to szerszy temat na odrębny artykuł, który wkrótce się ukaże.


KONSEKWENCJE ZA NIEZGŁOSZENIE UMOWY DO ZUS

Kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia podlega karze grzywny do 5000 złotych.

* * *


Interesuje Cię wzór umowy o dzieło lub alerty prawne w zakresie umów o dzieło? Zapisz się na Newsletter Aktualnych: Aktualni.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.