Biznes

Świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną

W niniejszym artykule zostaną przedstawione założenia z projektu dotyczące świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Ostateczna wersja Tarczy antykryzysowej nie została jeszcze przyjęta. Niemniej jednak projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedstawiony Sejmowi w dniu 26 marca 2020 roku przewiduje świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną.


KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE


Świadczenie postojowe przysługuje:

 1. Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej jako: „Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną” lub „Osoba uprawniona”), jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
 2. osobie zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest:
 • obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub,
 • cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.


WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA DLA OSOBY WYKONUJĄCEJ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 1. umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 kwietnia 2020 r.,
 2. wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. [tj. 2.600 zł brutto].

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2.080 zł, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.


W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

TRYB UZYSKIWANIA ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby wykonującej umowę cywilnoprawną. Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
Wniosek zawiera:

 1. dane osoby uprawnionej: (imię i nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwę skróconą płatnika składek, adres wykonywania działalności,
 2. wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego,
 3. dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek: (imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, adres wykonywania działalności albo adres zamieszkania),
 4. oświadczenie osoby wykonującej umowę cywilnoprawną potwierdzające uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r,
 5. inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego,
 6. podpis wnioskodawcy.

Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku:

 1. oświadczenie potwierdzające: nie dojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
 2. kopię umowy cywilnoprawnej.

Dający zlecenie albo zamawiający oświadcza, że dane zawarte we wniosku i w oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

FORMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.


ODMOWA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA ORAZ TRYB ODWOŁANIA

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Powyższy artykuł zostanie uzupełniony/zmodyfikowany po ostatecznym przyjęciu ustawy. Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą? Przeczytaj artykuł!

(Artykuł został zamieszczony w celach informacyjnych i nie stanowi on porady prawnej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.