Biznes

Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

W niniejszym artykule zostaną przedstawione założenia z projektu dotyczące świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ostateczna wersja Tarczy antykryzysowej nie została jeszcze przyjęta. Niemniej jednak projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedstawiony Sejmowi w dniu 26 marca 2020 roku przewiduje świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE


Świadczenie postojowe przysługuje:

 1. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej jako: „Osoba prowadząca działalność gospodarczą” lub „Osoba uprawniona”), jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
 2. osobie zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest:
 • obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub,
 • cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA


Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. stosunek pracy).

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA DLA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 1. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 2. nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz
 3. jeżeli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje również jeżeli:

 1. zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Powyższych wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [tj. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł – liczone proporcjonalnie, w do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym].


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2.080 zł, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.
Osobie prowadzącej działalność gospodarczą [do której stosuje się przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, o których mowa powyżej] świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.


TRYB UZYSKIWANIA ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek zawiera:

 1. dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP, adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwę skróconą płatnika składek, adres wykonywania działalności,
 2. wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej,
 3. oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające: przestój w prowadzeniu działalności, uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
 4. inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego,
 5. podpis wnioskodawcy.

Osoba uprawniona oświadcza, że dane zawarte we wniosku i w oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.


FORMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.


ODMOWA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA ORAZ TRYB ODWOŁANIA

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną? Przeczytaj artykuł!

(Artykuł został zamieszczony w celach informacyjnych i nie stanowi on porady prawnej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.