Ochrona danych osobowych

SPRZEDAŻ DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI JAK PROWADZIĆ MARKETING LEGALNIE?Sprzedaż danych osobowych umiejscowionych w bazach danych staje się coraz bardziej popularna w dzisiejszych czasach. Im więcej rekordów, tym lepiej. Czy na pewno? Otóż, nie.

Najważniejsze, aby te rekordy były legalne.
Legalne oznaczają skuteczne.
Wtedy warto zapłacić za taki rekord.


Kiedy rozważasz nabycie bazy danych, na początek należy zweryfikować w szczególności:

  • czy sprzedawca bazy danych uzyskał zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, marketing bezpośredni drogą telefoniczną (art. 10 UŚUDE i art. 172 PT);
  • treść zgód (czy zgoda jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna);
  • czy zgody są aktualne;
  • czy spełniono obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, wobec osób które wyraziły zgodę.


JAKA TA ZGODA MA BYĆ?

Prezes UOKiK wskazuje, że zgoda powinna spełniać następujące kryteria:

  • wskazanie na rzecz jakiego podmiotu udziela się zgody,
  • wskazanie celu kontaktowania się,
  • zgoda na każdy kanał komunikacji (czyli mailing oddzielnie, a połączenia telefoniczne oddzielnie).

Organ wskazał również, że dana osoba powinna udzielać zgody na rzecz jednego podmiotu, czyli:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego przez Partnera A.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego przez Partnera B, itd.

Ponadto, nabywca bazy (jako nowy administrator) powinien również wykonać obowiązek informacyjny na podstawie art. 14 RODO (przy pierwszym kontakcie lub w ciągu miesiąca od otrzymania danych).


SPRZEDAŻ DANYCH – O CZYM JESZCZE PAMIĘTAĆ?

Po pierwsze, w przypadku nabycia bazy danych, zgody wyrażone przez rekordy z bazy muszą spełniać wymogi wskazane powyżej. To jest podstawa.

Natomiast dodatkowo, Prezes UOKiK wskazał, że:

– zbywca bazy musi informować nabywcę bazy o każdorazowym cofnięciu lub modyfikacji zgody,

– nabywca bazy musi stosować mechanizm kontroli, który będzie weryfikował powyższe kwestie,

– zbywca bazy powinien ponadto odpowiadać finansowo za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków związanych ze zbieraniem zgód i ich zarządzaniem.

Należy pamiętać o sprawdzeniu wskazanych powyżej rzeczy. Ważne jest, aby ten „rekord” z bazy danych miał świadomość, że jego dane będą sprzedawane. Bo zakup bazy, która nie jest legalna może skończyć się tym, że telefony będą odbierać sfrustrowani ludzie. A takim niewiele sprzedamy. A co gorsza, możemy ściągnąć na siebie kontrole…


SPRZEDAŻ DANYCH, A UWAGI PREZESA UODO

Zgoda musi spełniać określone warunki. Jeżeli zgoda jest zbierana, to należy pamiętać, że musi być ona wyrażona przez klienta nie tylko dobrowolnie, ale i świadomie – musi on być poinformowany przez administratora o konkretnym celu, w jakim mają być dane przetworzone, na co dokładnie się godzi. Ważne, aby konsument był poinformowany m.in. o tym, kto, w jaki sposób będzie wykorzystywał jego dane osobowe, do jakiego celu.

Jeżeli dane mają być przekazane innym podmiotom, to również klient powinien wiedzieć, komu i na jakiej podstawie oraz w jakim celu.

W przypadku gdy sprzedawca zamierza przekazać dane klienta innej firmie i do innych celów niż te, w jakich zostały one zebrane, to musi mieć na to zgodę. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia np. w związku z realizacją usług marketingowych przez inny podmiot, chyba że odbywa się to w ramach umowy powierzenia. Wtedy podmiot zewnętrzny nie może wykorzystywać naszych danych do marketingu innych sprzedawców (dostęp w dniu 05.09.2022 r.: https://uodo.gov.pl/pl/138/1297)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.