Legalny sklep internetowy

Odstąpienie – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy


ZWROT TOWARU

Odstąpienie, czyli jak prawidłowo poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Załącznik nr  1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

.

WZÓR POUCZENIA
ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Odstąpienie od umowy

Przede wszystkim mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1].

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, że wyślą Państwo informację dotyczącą odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. [Z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas]. Płatności zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy.


Sposób zwrotu środków – odstąpienie od umowy

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Państwo użyli. Chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

[4]

[5]

[6]


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA – Odstąpienie od umowy

Na stronie można zastosować powyższy wzór. Miejsca oznakowane numerami powyżej należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi poniżej – odpowiednio do konkretnych numerów.

[1]

Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

– w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiot stanowi dostarczanie treści cyfrowych, których nie dostarczamy na nośniku materialnym: “zawarcia umowy.”;

– w przypadku umowy sprzedaży. – “w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

[2]

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3]

Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać: “Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).”.

[4]

W przypadku umów sprzedaży, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia, proszę wpisać następujące zdanie: “Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

[5]

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– “Odbierzemy rzecz”; lub
– “Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– “Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
– “Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: “Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: “Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”;

c) proszę wpisać:

“Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6]

W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, proszę wpisać, co następuje. “Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

.

Załącznik nr  2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – WZÓR FORMULARZA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

* * *


Powyższy wzór pouczenia oraz formularza zwrotu stanowią załączniki do ustawy o prawach konsumenta. Podsumowując, sprzedawca może uzupełnić ww. wzór pouczenia zgodnie z instrukcją oraz zastosować w swoim sklepie czy na Allegro. Również wzór formularza zwrotu można zamieścić pod pouczeniem.

* * *


Konsument odstąpił od umowy. Kto ma ponieść koszty dostarczenia towaru do konsumenta, a kto zwrotu do sprzedawcy? Przeczytaj: Zwrot towaru – kto ponosi koszty przesyłek?

Bądź na bieżąco: Aktualni.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.