Bez kategorii

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA – NAJNOWSZA REGULACJA

DOPRECYZOWANIE OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA Z DNIA 15 KWIETNIA 2020 ROKU

Od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania każdy z nas jest zobowiązany zakrywać usta i nos poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Dziś wieczorem wskoczyło nam kilka nowości w tym temacie, m.in. gdzie należy usta i nos zakrywać, jakie są wyjątki od obowiązku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

JAK ZAKRYWAĆ USTA?

Przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki.

GDZIE TRZEBA ZAKRYWAĆ USTA I NOS?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 • na drogach i placach,
 • w zakładach pracy,
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • w budynkach biurowych lub socjalnych,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 • na terenie nieruchomości wspólnych (klatki schodowe, garaże w budynkach mieszkalnych itp.)

KIEDY NIE TRZEBA ZAKRYWAĆ UST I NOSA?

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do lat 4,
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane),
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli kierujący jest oddzielony od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

ZAKRYWANIE UST I NOSA W OBIEKTACH HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

ZAKRYWANIE UST I NOSA PODCZAS LEGITYMOWANIA

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości,
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

***

Chcesz znać wszelkie nowinki prawne dotyczące przedsiębiorcy w dobie kryzysu?
Jak złożyć konkretne wnioski? Zwięźle, konkretnie i na temat? Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł został sporządzony jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.