Legalny sklep internetowy

Nieodebrane przesyłki pobraniowe – jak odzyskać koszty?

Nieodebrane przesyłki za pobraniem to zmora nie jednego internetowego sprzedawcy. Z jednej strony, zagwarantowanie kupującemu przesyłki za pobraniem nie jest obowiązkowe, ale z drugiej – często rynek po prostu tego wymaga.

.


Z pewnością, konkurencja jest na tyle duża, że czasem przesyłka za pobraniem to być albo nie być sprzedawcy.
Sprzedawco, masz już dość? Zobacz co możesz z tym zrobić.


NIEODEBRANE PRZESYŁKI ZA POBRANIEM A ZAWARCIE UMOWY

Kupujący nie odbiera przesyłki za pobraniem i nie składa sprzedawcy oświadczenia, że odstępuje od umowy – po prostu milczy.

Czy wówczas kupujący jest zobowiązany do odbioru przesyłki za pobraniem?

Tak. Kupujący jest zobowiązany do odebrania przesyłki za pobraniem. Przede wszystkim w momencie dokonania zakupu w sklepie internetowym czy na Allegro, jest zawierana umowa sprzedaży. Zarówno na platformach sprzedażowych jak i w sklepach internetowych widnieją przyciski z informacją „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” i podobne.

Z momentem zawarcia umowy, kupujący staje się właścicielem towaru oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar (i kosztów dostarczenia rzeczy) oraz odebrania towaru.

Natomiast sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru kupującemu, tj. do wysłania towaru do kupującego zgodnie ze sposobem wybranym przez kupującego (w tym przypadku – przesyłka za pobraniem).

Kupujący staje się właścicielem towaru.


NIEODEBRANE PRZESYŁKI ZA POBRANIEM – WEZWANIE DO WYKONANIA UMOWY

Umowa sprzedaży została zawarta. Sprzedawca wykonał swoje świadczenie, tj. dostarczył przesyłkę kupującemu. Jeżeli kupujący nie odebrał przesyłki i nie uiścił ceny, sprzedawca może skierować do kupującego wezwanie do wykonania umowy. W wezwaniu sprzedawca powinien wezwać kupującego do wykonania następujących czynności:
– odbioru towaru od sprzedawcy (np. z magazynu sprzedawcy; sprzedawca nie jest już zobowiązany do wysyłki towaru do klienta, ponieważ już wcześniej wykonał zobowiązanie dostarczając kupującemu towar),
– zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru do kupującego,
– zapłaty kosztów przesyłki zwrotnej do sprzedawcy.

W wezwaniu sprzedawca powinien wskazać również termin na wykonanie umowy przez kupującego.

Warto również od razu w wezwaniu wskazać, że jeśli termin na wykonanie umowy bezskutecznie upłynie, sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Pozwoli to na ewentualne odstąpienie, aby towar stał się wówczas ponownie własnością sprzedawcy (w przypadku milczenia konsumenta).WZÓR WEZWANIA DO WYKONANIA UMOWY

____ [miasto], dnia _____[data]

[dane sprzedawcy]

Wezwanie do wykonania umowy z dnia [data zawarcia umowy]

Niniejszym wzywam Panią/Pana do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem [dane sprzedawcy] w dniu [data], zamówienie nr [numer zamówienia], tj. do odbioru [nazwa towaru] oraz do zapłaty łącznie kwoty [wysokość ceny + koszt przesyłki + koszt przesyłki zwrotnej] wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.
Na ww. należność składają się następujące kwoty:
– [kwota] tytułem ceny za towar;
– [kwota] tytułem kosztów dostarczenia do Pani/Pana towaru;
– [kwota] kosztów zwrotu towaru do sprzedawcy.

Towar należy odebrać pod adresem: [adres].

Ww. należność wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie należy uiścić na rachunek bankowy sprzedawcy o numerze: [numer rachunku bankowego] w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skierowania niniejszej sprawy na drogę postępowania sądowego.

Po bezskutecznym upływie ww. terminu sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia szkody z tytułu niewykonania przez Panią/ Pana umowy sprzedaży, tj. kosztów dostarczenia oraz zwrotu towaru.

__________________
[podpis]


Czy kupujący odbierze towar i uiści należność? Tak naprawdę, wszystko zależy od dobrej woli klienta. Kupujący mógł nie odebrać przesyłki, bo akurat nie było go wówczas w domu lub po prostu zrezygnował.
Oczywiście sprzedawca może wystąpić na drogę sądową o zwrot kosztów, niemniej jednak należy najpierw skalkulować czy to się opłaca.


NIEODEBRANE PRZESYŁKI ZA POBRANIEM – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Jak zostało już wskazane powyżej, wraz z zawarciem umowy sprzedaży kupujący staje się właścicielem towaru. Jeżeli kupujący nie odbierze przesyłki za pobraniem, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak nie może tego zrobić od razu. Najpierw sprzedawca musi wystosować do kupującego wezwanie do wykonania umowy wraz z wyznaczeniem terminu na wykonanie umowy pod rygorem odstąpienia przez sprzedawcę [wzór wezwania został już zamieszczony powyżej]. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie umowy wskazanym w wezwaniu, sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy ma taki skutek, jakby umowa nie została nigdy zawarta. Wtedy własność towaru przechodzi z powrotem na sprzedawcę, który będzie mógł ponownie zbyć towar innej osobie.

Jeśli konsument milczy i nie odpowiada – Ty sprzedawco powinieneś odstąpić od umowy. W tej sytuacji również możesz żądać od kupującego zwrotu kosztów przesyłek.WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

____ [miasto], dnia _____[data]

[dane sprzedawcy]

Odstąpienie od umowy z dnia [data]

Niniejszym odstępuję od umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a [dane sprzedawcy] w dniu [data], zamówienie nr [numer zamówienia] z uwagi na brak odbioru rzeczy [określenie rzeczy] przez Panią/Pana oraz upływ terminu na wykonanie umowy wyznaczonego w wezwaniu z dnia [data wezwania do wykonania umowy].

Jednocześnie wzywam Panią/Pana do zapłaty łącznie kwoty [kosz przesyłki + przesyłki zwrotnej] wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.

Należność stanowi odszkodowanie za niewykonanie przez Panią/ Pana umowy sprzedaży, tj. koszty dostarczenia oraz zwrotu towaru.

Ww. należność należy uiścić na rachunek bankowy sprzedawcy o numerze: [numer rachunku bankowego] w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skierowania niniejszej sprawy na drogę postępowania sądowego.

_____________________
[podpis]ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA

Odstąpienie przez sprzedawcę czy odstąpienie przez kupującego?

Co to za różnica?

Możemy wyróżnić dwie sytuacje. Po pierwsze, kontaktujemy się z konsumentem czy wysłać mu ponownie paczkę, a on milczy. Zgodnie obowiązującymi poglądami wydaje się, że sprzedawca nie może w takiej sytuacji przyjąć, że konsument odstąpił od umowy. Odstąpienie powinno być jednoznacznie wyrażone przez konsumenta. Wtedy to sprzedawca to powinien odstąpić od umowy.

Po drugie, konsument nie odbiera przesyłki za pobraniem i składa sprzedawcy oświadczenie, że odstępuje od umowy. Co wtedy?

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wydaje się, że konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy również przed odebraniem towaru. Jeżeli konsument poinformuje sprzedawcę o odstąpieniu od umowy odnosi to taki skutek jakby umowa nie została nigdy zawarta. Właścicielem rzeczy ponownie staje się sprzedawca.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca ponosi koszty przesyłki do kupującego. Natomiast kupujący jest zobowiązany ponieść koszty przesyłki zwrotnej. Sprzedawca musi jednak zastrzec w regulaminie sklepu/ na allegro, iż kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

Dlatego też, najlepiej skontaktować się z kupującym i wyjaśnić z nim powyższe kwestie. Jeżeli konsument odstąpił od umowy – można wezwać go do zapłaty kosztów przesyłki zwrotnej.WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY

____ [miasto], dnia _____[data]

[dane sprzedawcy]

Wezwanie do zapłaty

Niniejszym wzywam Panią/Pana do zapłaty [kwota przesyłki zwrotnej] zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.
Ww. należność stanowi koszt zwrotu towaru do sprzedawcy zakupionego na podstawie umowy sprzedaży z dnia [data] (zamówienie [numer]).

Ww. należność wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie należy uiścić na rachunek bankowy sprzedawcy o numerze: [numer rachunku bankowego] w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skierowania niniejszej sprawy na drogę postępowania sądowego.

__________________
[podpis]

.


PODSUMOWANIE

Na zakończenie, dodatkowo wspomnę o klauzalach niedozwolonych. Wprowadzenie kar umownych za brak odbioru przesyłki lub postanowień mniej korzystnych dla konsumenta niż określone powyżej mogą stanowić klauzule niedozwolone.

Przykład:

Jeśli Klient nie odbierze przesyłki za pobraniem, obciążony jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie sklep zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości 500 zł.

Podsumowując, kwestie omówione powyżej zawierają jedynie rozwiązania, które sprzedawca może zastosować. Mam świadomość, że biznesowo często nie opłaca się dokonywać żadnych z powyższych czynności na przykład ze względu na konsekwencje w postaci negatywnych komentarzy. Niemniej jednak artykuł o takiej tematyce powstał, bo pytanie o nieodebrane przesyłki za pobraniem pojawia się często. Moim zdaniem, sprzedawca powinien znać swoje uprawnienia oraz móc z nich skorzystać, jeżeli tego potrzebuje.

Na zakończenie, zapraszam również do lektury – klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy – Zwrot towaru, kto ponosi koszty przesyłek.

Zapraszam do grupy po sporą dawkę wiedzy: Legalny Sklep Internetowy.

@Aktualni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.