Biznes

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą, cz. I

I. KTO MOŻE ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Zawiesić działalność może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.


Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

II. TRYB ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.Przedsiębiorca we wniosku może wskazać dzień od którego działalność ma zostać zawieszona. Może on również wskazać dzień do którego działalność będzie zawieszona lub w momencie podjęcia decyzji o wznowieniu działalności złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Aktualnie najlepiej złożyć wniosek elektronicznie na stronie internetowej CEIDG (tutaj), wypełniając formularz i podpisując go elektronicznie poprzez bankowość internetową, Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Należy pamiętać, aby w odpowiedni sposób podpisać wniosek, aby uniknąć wizyty w urzędzie, ponieważ jeśli wniosek zostanie złożony anonimowo, następnie trzeba ten wniosek podpisać osobiście w urzędzie.

III. CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCA MUSI PAMIĘTAĆ W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • rozwiązanie umów z pracownikami,
 • wyrejestrowanie siebie oraz pracowników z ZUS,
 • poinformowanie kontrahentów o zawieszeniu działalności gospodarczej.

IV. JAKIE CZYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORCA MOŻE WYKONYWAĆ W TRAKCIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów (zabezpieczenie źródła przychodów to działania mające na celu ochronę źródła przychodów przed jego unicestwieniem i zmniejszeniem; natomiast czynności dokonane w celu zachowania źródła przychodów są to działania mające utrzymać źródło przychodów w niezmienionym (niepogorszonym stanie),
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (mogą to być np. odszkodowania, kary umowne, odsetki, należności powstałe z tytułu dostawy, sprzedaży z tytułu świadczonych przed zawieszeniem usług, należności z tytułu zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego),
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (sprzedaż, zamiana, darowizna, zbyciem nie jest natomiast najem, dzierżawa itp.),
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (otrzymywane przez przedsiębiorcę: gotówka, przelewy na rachunek płatniczy, dewizy, papiery wartościowe itp.),
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • jest uprawniony do powołania zarządcy sukcesyjnego (jest to zarządca, który jest powoływany przede wszystkim w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego zadaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy).
Uwaga: W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca nie może jej prowadzić, jednak może przyjmować płatności z umów, które zostały zawarte przed zawieszeniem. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie musi płacić składek na ZUS i składać deklaracji ZUS. Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu w ZUS, jednak jeśli chce opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i posiadać prawo do świadczeń zdrowotnych może dokonać zgłoszenia do ZUS dobrowolnie.

V. UZYSKANIE STATUSU BEZROBOTNEGO PO ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorca, który złożył do CEIDG wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, a okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny.
Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej, gdy:

 • wobec takiej osoby nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych,
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba ta opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
Zasiłek przysługuje jednak po 90 dniach od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy.
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.
(Powyższe zasady stosuje się również do osób fizycznych – wspólników spółek cywilnych).

O korzyściach i wadach zawieszenia działalności gospodarczej w następnym poście.
Jeżeli macie konkretne pytania, piszcie, postaram się je uwzględnić w następnych postach.
Zobacz również: ZAWIESZENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – KORZYŚCI I WADY – CZ. II.

(Niniejszy post nie stanowi porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.