Biznes

Działalność nierejestrowana – czyli biznes na próbę

Działalność nierejestrowana – Biznes na próbę, czyli jak spróbować własnej firmy, aby nie stracić. Cierpisz na etacie i marzysz o pracy na własny rachunek, ale nie masz funduszy i odwagi?

.

Działalność nierejestrowana – nie wiesz jak zacząć? Nic prostszego. Zamiast od razu pakować się w stertę papierologii i rejestrowanie działalności gospodarczej, przeczytaj 9-cio punktową checklistę i oceń czy możesz się podjąć biznesu na próbę bez zbędnych formalizmów.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA. WARUNKI

Nie możesz przekroczyć progu 50% minimalnego wynagrodzenia, co w 2020 roku stanowi kwotę 1.300 zł.

Nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy, tj. 5 lat.

OKRES PRZEJŚCIOWY

Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli przed 30 kwietnia 2017 r.) twoja działalność gospodarcza została wykreślona z CEIDG i od tego momentu nie została zarejestrowana ponownie, to także możesz prowadzić działalność nierejestrowaną.


JAKIEJ DZIAŁALNOŚCI NIE MOŻESZ PROWADZIĆ?

Nie możesz prowadzić działalności w formie spółki cywilnej.Nie możesz prowadzić działalności reglamentowanej, czyli takiej, która wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.


KIEDY DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA STAJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ?

Co należy wówczas zrobić? Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w danym miesiącu wysokość 1.300 zł (dane na 2020 rok), działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie ww. progu.Jeśli przekroczysz ww. próg przychodu i chcesz nadal prowadzić działalność, powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A ZUS

Największym plusem jest fakt, że nie musisz opłacać ZUSu, który w 2020 roku wynosi 1.431,48 zł.


PAMIĘTAJ O SKARBÓWCE. CZYLI WYCIĄG Z PODATKÓW W DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

1. Rodzaj opodatkowania

Działalność nierejestrowana może być rozliczana tylko na zasadach ogólnych.Oznacza to, że zapłacisz podatek w wysokości 17% od Twojego dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku, która w 2020 roku wynosi 556,02 zł.


2. Rozliczenie podatku

Podatek należy rozliczyć na zeznaniu PIT-36, które należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania.Przychody z działalności nierejestrowej należy wykazać w wierszu 9 części D. “Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.


3. Rachunek czy faktura?

Na żądanie kupującego wystawiasz rachunek. Rachunek powinien zawierać następujące elementy:
– numer,
– data wystawienia,
– dane sprzedawcy i nabywcy,
– nazwa usługi,
– kwota do zapłaty.

Na żądanie kupującego wystawiasz fakturę (jesteś zobowiązany do wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczyłeś mu towar lub usługę bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty). Faktura powinna zawierać następujące elementy:
-data wystawienia,
– numer,
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
– nazwa towaru lub usługi,
– ilość dostarczonych towarów lub zakres usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi,
– całkowita kwota do zapłaty.

4. Ewidencja sprzedaży

Nie jesteś zobowiązany do prowadzenia księgowości, niemniej jednak powinieneś posiadać ewidencję sprzedaży. Ewidencja sprzedaży powinna zawierać następujące elementy:
– liczba porządkowa,
– data sprzedaży,
– wartość sprzedaży,
– wartość sprzedaży narastająco (w ten sposób możesz kontrolować, czy nie przekroczyłeś progu kwotowego działalności nierejestrowanej).

W ewidencji możesz dodać inne pozycje, które usprawnią prowadzenie Twojego biznesu.

5. Podatek VAT

Wyróżnia się dwa rodzaje zwolnień z podatku od towarów i usług:- podmiotowe (zależne od wysokości osiągniętego przychodu – limit 200.000 zł),- przedmiotowe (zależne od rodzaju towarów i usług – niektóre z nich są zwolnione z VAT). Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, nie przekroczysz ww. limitu, zatem będziesz zwolniony podmiotowo. Niemniej jednak należy wskazać, że zwolnienie to nie obejmuje takich działalności jak:- usługi prawnicze, – usługi jubilerskie,- usługi doradcze, – sprzedaż w zakresie np. metali szlachetnych, wyrobów jubilerskich, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych (należy zajrzeć do załącznika nr 12 ustawy o VAT).Podsumowując, jeśli prowadzisz działalność w którymś z powyższych obszarów jesteś zobligowany do zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Rejestracji jako czynny podatki VAT należy dokonać poprzez złożenie formularza VAT-R do urzędu skarbowego.

6. Kasa fiskalna

Do wysokości 20.000 zł obowiązuje zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych. Nie jesteś zobligowany do posiadania kasy fiskalnej, ponieważ prowadząc działalność nierejestrowaną nie przekroczysz tego progu.

Uwaga! Wyjątek:

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie usług fryzjerskich, przewozu osób, naprawy pojazdów silnikowych nie obowiązuje powyższe zwolnienie.


DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A ŚWIADCZENIE USŁUG

Jeżeli prowadzisz działalność nierejestrowaną i świadczysz usługi – powinieneś zawrzeć ze zleceniodawcą umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenie. To zleceniodawca jest płatnikiem składek, a co za tym idzie ma on obowiązek w ciągu 7 dni dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki ZUS.


DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A ETAT

Oczywiście, możesz pracować na etacie i prowadzić działalność nierejestrowaną. Może okazać się to najbezpieczniejszą opcją na początek rozkręcenia własnego biznesu (Uwaga: Zweryfikuj kwestię ewentualnego zakazu konkurencji w związku z zawartą umową o pracę!)

KORZYŚCI

Nie płacisz ZUSu (składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności),

Brak konieczności rejestracji w CEIDG.

Nie potrzebujesz numerów NIP i REGON,

Brak obowiązku zapłaty comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek.

Nie płacisz podatku VAT – obejmuje cię zwolnienie podmiotowe (z pewnymi wyjątkami).

Nie prowadzisz księgowości, tylko ewidencję sprzedażową.


OBOWIĄZKI

Działalność nierejestrowana posiada również drugą stronę medalu. Musisz pamiętać o obowiązkach.- jesteś obowiązany prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,- musisz rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36 na zasadach ogólnych,- na żądanie kupującego jesteś zobowiązany wystawić fakturę lub rachunek,- jesteś zobowiązany przestrzegać praw konsumentów, – musisz chronić dane osobowe.


Masz więcej pytań?

Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej.)

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.