Biznes,  Biznes online,  Legalny sklep internetowy

Allegro – sprzedawaj zgodnie z prawem i bez problemów z klientami

Allegro. Jak legalnie sprzedawać na najpopularniejszej platformie sprzedażowej w Polsce? Czy muszę mieć regulamin?
Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?
Sprzedawcy dokonujący sprzedaży na allegro często mają wątpliwości jak zorganizować sprzedaż, aby była ona zgodna z prawem. Uniknij problemów.

Przede wszystkim należy wskazać, że każdy sprzedawca ma w zasadzie takie same obowiązki jak w zakresie sprzedaży we własnym sklepie internetowym. Co więcej, sprzedawca powinien być na bieżąco z regulaminem Allegro, do którego powinien się dostosować.


ALLEGRO – AUKCJA

Na samej aukcji sprzedawca informuje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia. Na aukcji powinien znaleźć się opis towaru, którego aukcja dotyczy (towar, ilość, kolor, cechy produktu itp.).

Sprzedawca powinien ponadto poinformować konsumenta o sposobie i terminie zapłaty. Te informacje w przypadku sprzedaży na Allegro nie powinny nasuwać wątpliwości.


ALLEGRO – “O SPRZEDAJĄCYM”

Zakładka na Allegro posiadająca tytuł “O sprzedającym” wydaje się być łatwa w uzupełnieniu. Każdy sprzedawca po prostu wpisuje w nią swoje dane. Przepisy prawne regulują jednak co dokładnie powinno znaleźć się w tym miejscu.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
– swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.


DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Sprzedawca powinien ponadto przedstawić konsumentowi:
łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

Jednak czy powyższe określenie dodatkowych opłat przez sprzedawcę jest prawidłowe? Otóż niekoniecznie. UOKiK wypowiedział się negatywnie w zakresie określenia obowiązku uiszczenia dodatkowych podatków i ceł w sposób jak ten wskazany powyżej.

W niniejszej sprawie sprzedawca nie informował konsumentów o wysokości ceł i podatków związanych z importem produktu zamawianego za jego pośrednictwem. Opis aukcji nie zawierał żadnej informacji na ten temat, a wzmianka o możliwości wystąpienia obowiązku uiszczenia ceł lub podatków, zamieszczona w regulaminie aukcji, nie wyczerpuje obowiązków informacyjnych ciążących na przedsiębiorcy w tym zakresie. W praktyce zatem decyzja o naliczeniu opłat i podatków związanych z dostawą danej
przesyłki zależy w dużej mierze od czynności i decyzji podejmowanych przez służbę celną i konieczność ich uiszczenia jest obarczona znaczną niepewnością. Okoliczność, że w odniesieniu do części – nawet znacznej – przesyłek opłaty te nie są naliczane, nie usprawiedliwia w żadnym stopniu działania przedsiębiorcy. W skutek praktyki stosowanej
przez sprzedawcę, konsumenci dokonujący zakupu za pośrednictwem przedsiębiorcy nieświadomie uczestniczyli w pewnego rodzaju „hazardzie”, związanym z poniesieniem – lub nie – dodatkowych opłat związanych z zakupem. W przypadku części zaistniała konieczność uiszczenia niespodziewanych opłat, o nieznanej z góry wysokości.

W następnej kolejności należy wskazać, że sprzedawca powinien ponadto poinformować o sposobie i terminie spełnienia świadczenia.


ALLEGRO – “REKLAMACJA”

Konsument ma prawo dokonać reklamacji towaru, tj. jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru. Sprzedawca powinien konsumenta poinformować o:
adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
– stosowanej przez sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji.
– obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.

Zamieszczona powyżej zakładka “Reklamacja” nie stanowi przykładu. Informacje nie są wystarczające. Niemniej jednak z uwagi na objętość niniejszego artykułu pozwolę sobie uzupełnić odnośnik do kolejnego artykułu dot. reklamacji w przyszłości.


ALLEGRO – “ZWROTY”

W zakresie zwrotów na Allegro znajduje się specjalna zakładka pod nazwą “Zwroty”.

Sprzedawca informuje konsumenta o:
– sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
– kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument (jeżeli sprzedawca nie poinformuje o konieczności poniesienia kosztów zwrotu towaru, konsument nie będzie zobowiązany do ich poniesienia);
– kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Poniżej zamieszczam screen zakładki “Zwroty”. Jednak poinformowanie konsumenta o prawie do zwrotu towaru w taki sposób jak poniżej jest niewystarczające. Dlaczego? Dlatego że po pierwsze, nie spełnia to wymaganych obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, ale również sprzedawca sam sobie może zaszkodzić tak ogólną informacją.

Jak poinformować konsumenta o prawie odstąpienia od umowy poprawnie? Również z uwagi na objętość niniejszego posta zamieszczam odnośnik do odrębnego artykułu: Odstąpienie – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC KONSUMENTÓW

Sprzedawca powinien podać konsumentowi jeszcze kilka dodatkowych wskazanych poniżej informacji. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że niektóre z nich nie będą dotyczyły wszystkich sprzedawców.

Sprzedawca informuje o:
– kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
– istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (sprzedawca może, ale nie musi udzielić gwarancji);
– czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
– minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
– wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
– funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć (w przypadku sprzedaży treści cyfrowych);
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur (podlinkuję artykuł w tym temacie).

A poniżej wstawiam screen’a z allegro. Powyższe informacje można spokojnie wrzucić w miejscu zaznaczonym poniżej na czerwono: “Pozostałe informacje”.


ALLEGRO A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Bez wątpienia sprzedawca dokonujący sprzedaży za pośrednictwem portalu Allegro powinien stosować przepisy RODO. Jest on bowiem przedsiębiorcą i przetwarza dane osobowe swoich klientów. Wraz z zakupem produktu, Allegro przekazuje sprzedawcy dane klienta. W tym momencie sprzedawca staje się administratorem danych osobowych klienta. Poniżej zamieszczam stanowisko Allegro w tej kwestii. Niemniej jednak obowiązki, które są wymienione na screen’ie poniżej są niewystarczające. (Dlatego też w odrębnym poście zamieszczę przykładową klauzulę informacyjną RODO służącą sprzedaży na allegro).

Z uwagi na ilość poruszonych kwestii zostało to zrobione dość ogólnie. Dlatego też uzupełnię niniejszy artykuł o szczegółowe kwestie związane z reklamacją, pozasądowym rozwiązywaniem sporów czy RODO odrębnie. Tak aby każdy mógł zapoznać się z kwestiami, którego akurat go interesują.

* * *

Bądź na bieżąco:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.