Biznes

Tarcza antykryzysowa 2.0

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ. Chcesz wakacji składkowych i powtórnego świadczenia postojowego. Jeśli masz kredyt powinieneś próbować go z bankiem renegocjować. A na bieżące utrzymanie firmy otrzymasz pożyczkę, jednak co zrobić aby ją następnie umorzono?

.

JESTEŚ OSOBĄ WYKONUJĄCĄ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ. Chcesz otrzymać powtórne świadczenie postojowe.

JESTEŚ UCZNIEM LUB NAUCZYCIELEM. Masz nielimitowany dostęp do usług e-learningu umożliwiający zdalną pracę.

JESTEŚ KIEROWCĄ. Jeśli Twoje prawo jazdy straci ważność, możesz wstrzymać się z wyrobieniem nowego.

JESTEŚ STUDENTEM. Masz studencki kredyt? Powinieneś złożyć wniosek o zawieszenie spłaty.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 w skrócie

PRZEDSIĘBIORCY

ZWOLNIENIE Z ZUS DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH DO 49 OSÓB

Tarcza 2.0 przewiduje rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych o firmy zgłaszające do ubezpieczenia do 49 osób. Jednak firmy zatrudniające od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaną zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom wykonującym umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (umowy cywilnoprawne).Świadczenie może zostać przyznane nie więcej niż trzykrotnie.Podstawą do przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Dokładne informacje:

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Pożyczkę w wysokości 5.000,00 zł może otrzymać również mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od momentu uzyskania pożyczki.
Dokładne informacje: tutaj.

MOŻLIWOŚĆ RENEGOCJACJI WARUNKÓW KREDYTU BANKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu przedsiębiorcy.

INTERNET

NIELIMITOWANY DOSTĘP DO PUBLICZNYCH STRON INTERNETOWYCH

Wprowadzenie w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów).

POCZTA POLSKA

BRAK OBOWIĄZKU POTWIERDZENIA ODBIORU PRZESYŁKI

Nie będzie obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

BRAK OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA WNIOSKU NA POCZCIE W CELU NADANIA PRZESYŁKI REJESTROWEJ

Przesyłka listowa, będąca przesyłką rejestrowaną, będzie mogła być doręczona do „skrzynki pocztowej” bez konieczności składania wniosku na poczcie.Przesyłką rejestrową jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru.

KIEROWCY

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY

Jeżeli ważność prawa jazdy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu, ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI TABLIC REJESTRACYJNYCH

Ważność zachowają pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

STUDENCI

Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 spłata kredytu studenckiego zostanie zawieszona na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.