Biznes

Pożyczka dla przedsiębiorcy – tarcza 2.0

POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY ZGODNIE Z PROJEKTEM TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0

.

Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Tarcza antykryzysowa 2.0 nie przewiduje warunku zatrudniania pracowników przez przedsiębiorcę, a jedynie skupia się na dalszym prowadzeniu działalności przez przedsiębiorcę.

Takie rozwiązanie prezentuje projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Sejm przyjął ustawę. Artykuł zostanie zaktualizowany, jeżeli projekt instytucji “pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy” zmieni się wobec dalszego toku prac legislacyjnych.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór ogłasza dyrektor powiatowego urzędu pracy.

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł.

ODSETKI OD POŻYCZKI

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski jest zmienna, natomiast przykładowo na dzień 10 kwietnia 2020 roku wynosi 0,55 %, [stopę redyskonta weksli można sprawdzić na określony dzień na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm]

OKRES SPŁATY POŻYCZKI

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

EWENTUALNE UMORZENIE POŻYCZKI

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

***

Chcesz znać wszelkie nowinki prawne dotyczące przedsiębiorcy w dobie kryzysu?
Jak złożyć konkretne wnioski?
Zwięźle, konkretnie i na temat?
Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.