Biznes

PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje ponowną wypłatę świadczenia postojowego.

.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. [tj. 2.080 zł].

ILE RAZY MOŻESZ UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Świadczenie postojowe może zostać przyznane maksymalnie trzykrotnie.

PODSTAWA DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe.
Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia postojowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie uległa poprawie.

KIEDY ŚWIADCZENIE POSTOJOWE MOŻE ZOSTAĆ WYPŁACONE?


Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.
Kwota świadczenia jest nieopodatkowana i nieoskładkowana, a ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

UWAGA!

Tarcza antykryzysowa 2.0 likwiduje limit przychodów [15.681 zł] w odniesieniu do przedsiębiorców, ubiegających się o postojowe dla samozatrudnionych.

O pierwszym świadczeniu postojowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą: tutaj.

O pierwszym świadczeniu postojowym dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną: tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.