Nieruchomości

Niezgłoszenie apartamentu do ewidencji, a wymagania sanitarne

Z dniem 20 marca 2020 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) zostało uchylone.

I. Uchylenie zakazu najmu krótkoterminowego

Następnie wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), (dalej również jako: „Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii”) nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20), (dalej jako: „Obiekty”).


II. EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE (TZW. NIEKATEGORYZOWANYCH), NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI


Prezydent Miasta Krakowa prowadzi Ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), niebędących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (dalej jako: „Ewidencja”) – zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Przed rozpoczęciem świadczenia powyższych usług osoba prowadząca Obiekt obowiązana jest zgłosić Obiekt do Ewidencji.


III.ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI

Zgłoszenie do Ewidencji następuje na wniosek osoby prowadzącej Obiekt. Wpis do Ewidencji nie podlega opłatom skarbowym.

Na przykładzie Miasta Krakowa, należy złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi,

2. deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie.


IV.SANKCJE

Sankcja karna
Zgodnie z kodeksem wykroczeń kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w Obiekcie niezgłoszonym do Ewidencji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Sankcja administracyjna
Po pierwsze, ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła zmianę dotyczącą kwestii związanych z wpisem Obiektów do Ewidencji.


Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
Uznaje się, że w Obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej Ewidencji, nie są spełnione wymagania sanitarne.


W związku z powyższym, jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań [budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych], organ prowadzący Ewidencję Obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Powyższy przepis nie narusza uprawnień innych organów, wynikających z odrębnych przepisów.


Mając na uwadze powyższe, wprowadzono domniemanie, że brak wpisu do Ewidencji oznacza brak spełnienia wymagań sanitarnych, co stanowi podstawę do wstrzymania świadczenia usług hotelarskich. Wszelkie informacje dotyczące kwestii złożenia wniosku znajdują się na stronach internetowych poszczególnych miast (np. dla Krakowa: tutaj)


Dodatkowo, należy wskazać, że jakiś czas temu w Krakowie rozpoczęto wyszukiwanie na portalach rezerwacyjnych niezarejestrowanych Obiektów oraz kierowanie do właścicieli Obiektów wezwań do dokonania wpisu Obiektu do Ewidencji lub zaprzestania działalności.

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.