Biznes

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych – przegapiłeś pierwszy nabór? Nic się nie dzieje. Powiatowe Urzędy Pracy otwierają kolejne nabory. Sprawdzaj stronę swojego PUP.


Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może uzyskać przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.


Warunki uzyskania dofinansowania

– nastąpił spadek obrotów o co najmniej 30%,
– spadek obrotów jest spowodowany Covid-19,
– przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019,
– nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
– prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.


Czym jest spadek obrotów gospodarczych?

Spadkiem obrotów gospodarczych jest zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Tak.
A teraz po polsku.


DofinansowanieNa przykładach

I. Składamy wniosek 15 maja 2020 roku. Zatem okres dwóch miesięcy musimy wyznaczyć od 2 stycznia 2020 roku do 14 maja 2020 roku.
A więc jeśli wybierzemy sobie okres dwóch miesięcy kalendarzowych to bierzemy pod uwagę obroty np. od 1 lutego 2020 roku do 31 marca 2020 roku i porównujemy je do tego samego okresu w ubiegłym roku, tj. od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

II.Składamy wniosek 15 maja 2020 roku. Zatem okres dwóch miesięcy musimy wyznaczyć od 2 stycznia 2020 roku do 14 maja 2020 roku.Jeśli wybierzemy sobie wskazanie okresu, który rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, liczymy kolejno dwa razy po 30 dni od daty którą wybraliśmy, np. okres od 14 lutego 2020 roku do dnia 14 maja 2020 roku, który będziemy musieli porównać z tym samym okresem w ubiegłym roku, tj. od 14 lutego 2019 roku do dnia 14 maja 2020 roku.


Jak obliczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów liczymy według wzoru:

Na przykładzie

Suma łączonych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 roku wynosi 7.000 zł (x)Suma łączonych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 roku wynosi 35.000 zł (y).
Zatem:

W naszym przykładzie nastąpił spadek o co najmniej 80 %, zatem wysokość dofinansowania wyniesie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 2.340 zł).


Określenie – poziom dofinansowania

– Spadek obrotów o co najmniej 30% – wysokość dofinansowania – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1.300zł)
– Spadek obrotów o co najmniej 50% – wysokość dofinansowania – 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1.820zł)
– Spadek obrotów o co najmniej 80% – wysokość dofinansowania – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 2.340zł)


Na jaki okres przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (w wysokości określonej wg powyższych zasad), przypadające od miesiąca złożenia wniosku.Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.


Warunek prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu dofinansowania. Zwrot następuje bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


Warunek – dofinansowanie

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.


Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Termin to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Należy sprawdzać stronę Powiatowego Urzędu Pracy. W jednym z urzędów był jeden termin na składanie wniosku, a aktualnie od 4 maja wyznaczono kolejny nabór.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

2. Formularz pomocy publicznej – załącznik nr 1.
Dokumenty są dostępne na stronach PUP lub można je złożyć za pośrednictwem gov.pl.

***
Bądź na bieżąco.

Polub @Aktualniblog

(Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.